Algemene Voorwaarden

Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij Personal Trainer Jorrit Baars, hierna te noemen Jorrit Baars, heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of voedingsadvies, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.

2- Aanmelding en  inschrijving

Een Intakeformulier of aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of (per email) toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de training, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

3 – Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant of per bankoverschrijving te worden voldaan, voorafgaand aan de gemaakte afspraak. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door Jorrit Baars, daarbij zullen de redelijke kosten die Jorrit Baars in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer.

4 – Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien Jorrit Baars niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is Jorrit Baars bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen. De deelnemer dient zich bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

5 – Trainingsprogramma

Op Jorrit Baars rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven.

6 – Aansprakelijkheid

Jorrit Baars is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Jorrit Baars is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. Jorrit Baars is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en eventueel ondertekende gezondheidsverklaring. Jorrit Baars is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7 – Ontbinding en annulering

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Jorrit Baars werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak. De (trainings-) afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal Jorrit Baars de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

8 – Strippenkaarten en Abonnementen

Strippenkaarten zijn beperkt geldig, specifieke geldigheid staat vermeld op de website www.jorritbaars.nl. Abonnementen worden afgesloten met een minimale duur van 12 maanden, daarna zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar.

9 – Gedragsregels

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Jorrit Baars heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Jorrit Baars te geven hygiĆ«ne, kleding – en schoeisel voorschriften.

10 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Jorrit Baars en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen Jorrit Baars en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Jorrit Baars. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van Jorrit Baars om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.